Devotional Vocal music by: Asha Janardhan, Sithalakshmi Madhavan,Rekha Kiran Seshadri, Vanishree Deepak and Vinutha Sridhar, Shruthi Madhusudhan-Viol

Saturday, 1st September 2018 6:00pm To 7:30pm

Devotional Vocal music by: Asha Janardhan, Sithalakshmi Madhavan,Rekha Kiran Seshadri, Vanishree Deepak and Vinutha Sridhar, Shruthi Madhusudhan-Violin, Rishikesh Desikan-Mridangam.

Event Photographs