Nadopasana : Anuj Mansabdar-Vocal, Sameth Sitaram-Violin, Siddharth S.Raghavan-Mridangam.

Sunday, 30th October 2022 6-7.30pm

Anuj Mansabdar-Vocal, Sameth Sitaram-Violin, Siddharth S.Raghavan-Mridangam.

Event Photographs