Navarathri Nadopasana :Amit Vishwanath-Vocal, Vinutha-Violin, Sai Ganesh-Mridangam

Monday, 26th September 2022 6.10pm - 7.10pm

Amit Vishwanath-Vocal, Vinutha-Violin, Sai Ganesh-Mridangam

Event Photographs