Navarathri Nadopasana :Lavanya Karthikeyan(vocal), Sameth Sitaram(Violin), Akhil Paulraj(Mridangam)Nadopasana.

Sunday, 22nd October 2023 6.30pm to 7.30pm

Navarathri Nadopasana :Lavanya Karthikeyan(vocal), Sameth Sitaram(Violin), Akhil Paulraj(Mridangam)Nadopasana.

Event Photographs