Naadopasana -Kashyap Rao and Krishnajit Rajesh khan a-Violin duet, Anitej Sridhar-Mridangam

Sunday, 8th April 2018 6:00pm to 7:30pm

Kashyap Rao and Krishnajit Rajesh khan a-Violin duet, Anitej Sridhar-Mridangam

Event Photographs